MAURI MAJÓS, Joan: La selecció dels funcionaris al servei de les entitats locals de Catalunya..